Kompatybilność środowiskowa produktów kosmetycznych

Kompatybilność środowiskowa produktów kosmetycznych

/Wprowadzenie

Wiele produktów kosmetycznych to produkty spłukiwane – bezpośrednio, jak w przypadku szamponu i żelu pod prysznic lub po pewnym czasie, jak w przypadku żelu do stylizacji włosów, czy balsamu do opalania. Zawarte w tych produktach składniki kosmetyczne mogą zostać odprowadzone do systemów kanalizacyjnych . W przeważającej części substancje te są usuwane w oczyszczalniach ścieków. Niektóre z nich nie są jednak wychwytywane przez systemy oczyszczania  lub mogą  bezpośrednio przedostać się do wody, jak np. substancje zawarte w mleczku do opalania.

Jakie przepisy obowiązują?

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych: ocena bezpieczeństwa środowiskowego składników kosmetycznych jest zapewniona poprzez zastosowanie rozporządzenia REACH1.
 • Europejskie prawodawstwo dotyczące chemikaliów: w zakresie kompatybilności ze środowiskiem składniki kosmetyczne podlegają rygorystycznym wymogom rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny , udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Jakie są obawy?

 • Produkty kosmetyczne zawierają substancje, które mogą mieć niepożądany wpływ na środowisko, takie jak filtry UV
 • Niektóre składniki kosmetyków nie ulegają łatwo biodegradacji i – mogą kumulować się w środowisku, np. mikroplastiki
 • Produkty kosmetyczne zawierają substancje, których wpływ na środowisko nie został wystarczająco zbadany

Jakie są sposoby na rozwiązanie tego problemu?

 • Ocena zachowania w środowisku rozpuszczalnych w wodzie składników produktów kosmetycznych przeprowadzana na podstawie danych naukowych, takich jak dane ekotoksykologiczne, dane dotyczące degradacji lub narażenia
  • Ocena możliwa jest również dla rozpuszczalnych w wodzie polimerów syntetycznych
  • Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, rozpuszczalne polimery syntetyczne niemal nie przyczyniają się do zanieczyszczenia mórz i oceanów, w przeważającej części i podlegają degradacji lub wychwyceniu przez systemy oczyszczania ścieków
 • Ograniczenie ilości cząsteczek mikroplastików2 w spłukiwanych produktach kosmetycznych
  • Cząstki mikroplastiku w produktach kosmetycznych pełniące funkcje peelingujące i
   oczyszczające zostały całkowicie zastąpione składnikami alternatywnymi, takimi jak łupiny orzechów włoskich

 

1 Motyw 5 preambuły do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych:: “Obawy, które mogą wzbudzać substancje stosowane w produktach kosmetycznych w odniesiniu do  środowiska naturalnego,  uwzględniane są poprzez zastosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, która umożliwia ocenę bezpieczeństwa w sposób międzybranżowy.”

2 Więcej informacji na temat mikroplastików w sekcji “Microplastics